การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

Download เอกสารรายงานProceeding2021 

Best paper  ภาคบรรยาย
Best paper ภาค poster

techcon2021edit2


1.ลงทะเบียนการนำเสนอ

ลงทะเบียนนำเสนอแบบบรรยาย

ลงทะเบียนนำเสนอแบบโปสเตอร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


2.ร่วมชมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ


ตารางนำเสนอ รูปแบบ บรรยาย

วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
บริหารธุรกิจและการจัดการ

ตารางนำเสนอ รูปแบบ โปสเตอร์


แบบแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล


3.การนำเสนอ

ดาวน์โหลด background google meet  background

4.แบบประเมิน 

 

ภาพบรรยากาศปี 2020

115821470_4186816281361002_8405522983247429879_n 110225581_4186814911361139_1624027852549803224_n  115967915_4186816974694266_4141683888402707691_n  116716527_4186816698027627_1473585449093154465_n 116696859_4186815694694394_2078335552780057626_n

เพิ่มเติม